Webinaria slider

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Szkoleń i Zasobów dostępnych za pośrednictwem Portalu funkcjonującego pod adresem internetowym www.webinary.exclusive-networks.pl , będących własnością Exclusive Networks Poland S.A.
 2. Na potrzeby Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące znaczenie:

2.1. Hasło - poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Uczestnikowi, konieczny do autoryzowanego dostępu do Szkoleń, Zasobów i Platformy e-learning określany przez Uczestnika w trakcie Rejestracji,

2.2. Login - jawny ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do autoryzowanego dostępu do Portalu, definiowany przez osobę przystępującą do projektu podczas Rejestracji,

2.3. Konto – dostęp do Platformy wraz ze Szkoleniami i Zasobami na Portalu.

2.4. Formularz – internetowy formularz rejestracyjny, dostępny wyłącznie na Portalu, służący do zbierania danych od osób przystępujących do projektu w drodze Rejestracji.

2.5. Rejestracja - czynność dokonywana przez osobę przystępującą do projektu w celu uzyskania dostępu do Portalu i Szkoleń za pośrednictwem sieci Internet w ramach Portalu. Rejestracja obejmuje:
- wpisanie prawidłowych danych osobowych,
- złożenie wymaganych deklaracji, w tym akceptacja niniejszego regulaminu

2.6. Uczestnik – osoba, która uzyskała dostęp do Portalu w drodze procedury przystąpienia do projektu, po Rejestracji.

2.7. Szkolenie – szkolenie e-learning będące własnością Exclusive Networks Poland S.A., udostępniane Uczestnikom z wykorzystaniem Platformy.

2.8. Zasób – materiały o charakterze informacyjnym, udostępniane na Portalu Exclusive Networks Poland S.A.

2.9. Portal – witryna internetowa, funkcjonująca w domenie www.webinary.exclusive-networks.pl , której właścicielem jest Exclusive Networks Poland S.A.

2.10. Platforma – system informatyczny, dostępny po zalogowaniu się Uczestnika na Portalu, udostępniający Szkolenia i Zasoby i zapewniający możliwości współpracy i wymiany wiedzy.

2.11. Exclusive Networks Poland S.A. - z siedzibą przy ul. Zawiłej 61, 30-390 Kraków

2.12. Partner - podmiot, z którym Exclusive Networks Poland S.A. ma zawartą umowę partnerską lub z którym prowadzi współpracę handlową,

2.13. Użytkownik końcowy - użytkownik produktu zakupionego od Exclusive Networks Poland S.A.

Zasady uzyskiwania dostępu do Szkoleń, Zasobów i Platformy e-learning

 1. Szkolenia, Zasoby i Platforma e-learning są dostępne dla Partnerów i Użytkowników końcowych oferowanych przez Exclusive Networks Poland S.A. rozwiązań.
  Warunkiem korzystania ze Szkoleń, Zasobów oraz Platformy e-learning jest uzyskanie statusu Uczestnika w drodze Rejestracji. Dostęp do Szkoleń, Zasobów i Platformy
  e-learning wymaga od Uczestnika zalogowania się z podaniem Loginu i Hasła.
 2. Korzystanie z Portalu, Szkoleń, Zasobów i Platformy e-learning jest nieodpłatne. Uczestnik ponosi koszty połączeń internetowych nawiązywanych pomiędzy swoim stanowiskiem komputerowym a Portalem.
 3. Aby uzyskać status Uczestnika i dostęp do Portalu, Szkoleń i innych zasobów Portalu konieczne jest przejście przez osobę następującej procedury:

3.1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego, obejmujące: zdefiniowanie Loginu i Hasła do Konta, podanie adresu poczty elektronicznej, wybór stanowiska, zakresu obowiązków, podanie numeru NIP oraz nazwy pracodawcy oraz wpisanie danych osobowych i kontaktowych.
Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego prawidłowe dane są weryfikowane z bazą Partnerów i Użytkowników Końcowych.

3.2. W przypadku pozytywnej weryfikacji Exclusive Networks Poland S.A. przyznaje dostęp do Portalu, o czym Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową.

3.3. W przypadku, gdy dane osoby zamierzającej przystąpić do projektu nie zostaną pozytywnie zweryfikowane Exclusive Networks Poland S.A. zastrzega sobie prawo odmowy dostępu do Portalu.

 1. Portal może automatycznie odmówić Rejestracji, gdy:

4.1. Login wpisany w Formularzu został już użyty. W takim wypadku należy użyć innego Loginu.

4.2. Weryfikacja poprawności danych wskazuje, że dane są nieprawidłowe.

4.3. Weryfikacja danych wpisanych w Formularzu z bazą danych Partnerów i Użytkowników Końcowych przebiegła negatywnie

 1. Exclusive Networks Poland S.A. może odmówić przyjęcia osoby do projektu lub odebrać status Uczestnika w przypadku, gdy dane wpisane w Formularz wskazują, że osoba nimi posługująca się nie jest pracownikiem Partnera lub Użytkownika Końcowego lub gdy Exclusive Networks Poland S.A. nie uzyska potwierdzenia zatrudnienia takiej osoby u Partnera lub Użytkownika Końcowego.
 2. Dostęp do Szkoleń oraz innych zasobów udostępnianych za pośrednictwem Platformy wymaga od Uczestnika podania Loginu i Hasła. Uczestnik może zmienić Hasło w dowolnym momencie po zakończeniu procesu Rejestracji.

Zasady korzystania ze Szkoleń, Zasobów i Platformy e-learning

 1. Uczestnik poprzez umieszczenie swoich wypowiedzi, komentarzy i opinii za pośrednictwem Portalu, wyraża zgodę na publikowanie ich treści przez Exclusive Networks Poland S.A. w Portalu i Platformie. W przypadku dostępności wypowiedzi dla osób niezalogowanych na Portalu, wypowiedź będzie oznaczona Loginem Uczestnika w postaci utajnionej, tak aby pokazać tylko dwie pierwsze i dwie ostatnie litery loginu.
 2. Exclusive Networks Poland S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane i publikowane przez Uczestników.
 3. Uczestnik publikujący jakiekolwiek treści na Platformie /Portalu powinien posiadać prawa autorskie do tych treści lub uzyskać uprzednio pisemną zgodę autorów na ich opublikowanie i/lub rozpowszechnianie ich wizerunku.
 4. Zabronione jest rozpowszechnianie treści naruszających prawo, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich. Uczestnikowi, który złamie powyższy zakaz zostanie ograniczona możliwości korzystania z konta na Platformie, a zamieszczone przez niego treści zostaną usunięte.
 5. Uczestnik, który za pomocą e-mail zadaje pytania merytoryczne skierowane do ekspertów Portalu, wyraża zgodę na publikowanie ich treści przez Exclusive Networks Poland S.A. w Portalu oraz na oznaczenie ich Loginem Uczestnika.
 6. Exclusive Networks Poland S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treści wypowiedzi umieszczane przez Uczestników na forach, czatach, a także w postaci wspólnych plików.
 7. Exclusive Networks Poland S.A. zastrzega sobie prawo do wstrzymania forum i czatów w każdym czasie bez wcześniejszego ogłoszenia.
 8. Podczas korzystania z forum Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa, dobrego obyczaju oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

Obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z zasobów Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
 2. Wypełniając Formularz, Uczestnik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
 3. Uczestnik nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z udziału w Szkoleniu na osoby trzecie.

Usunięcie konta Uczestnika i inne ograniczenia w dostępie do zasobów Portalu

 1. Exclusive Networks Poland S.A. jest uprawniony do usunięcia Loginu Uczestnika lub treści wpisywanej przez Uczestnika, zablokowania tymczasowego lub trwałego możliwości wypowiedzi Uczestnika lub innego ograniczenia dostępu do zasobów Portalu - według uznania Exclusive Networks Poland S.A. - w przypadku, gdy:

1.1. Uczestnik wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub Regulaminu,

1.2. Login zdefiniowany przez Uczestnika jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami,

1.3. Wypowiedzi Uczestnika zawierają wyrażenia powszechnie uznane za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami, w tym z netetykietą,

1.4. Dane Uczestnika są niekompletne, niezgodne z prawdą, uniemożliwiające skuteczny kontakt.

 1. Exclusive Networks Poland S.A. nie ma obowiązku informować Uczestnika o okolicznościach powodujących usunięcie Loginu lub ograniczenie dostępu Uczestnika do zasobów Portalu.
 2. Uczestnik nie może uruchomić lub aktywować usuniętego Loginu lub odtworzyć uprzednio zapisanych przez Uczestnika informacji.

Odpowiedzialność

 1. Jeśli inaczej nie określono, Portal, Szkolenia oraz poszczególne elementy w nich użyte stanowią własność Exclusive Networks Poland S.A. i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr. 80, poz. 904 z późn. zm.).
 2. Informacje zawarte w Portalu, Szkoleniach i innych zasobach służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym.
 3. Autorzy Szkoleń a także wszelkich informacji publikowanych w Portalu i jego zasobach dołożyli starań, aby treści w nich zawarte były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Podane informacje nie stanowią jednak źródła prawa, urzędowej interpretacji przepisów prawa, a także nie są oficjalnym stanowiskiem właściwych organów lub władz.
 4. Exclusive Networks Poland S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Szkoleniach i innych zasobach Portalu bez wcześniejszego powiadomienia Uczestników.
 5. Exclusive Networks Poland S.A. nie ponosi odpowiedzialności za:

5.1. szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z Portalu, Szkoleń oraz innych zasobów, jak również wynikłych z bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych w nich informacji, zastosowania w praktyce prezentowanych w nich przykładów, dokładność i kompletność przedstawionych w nich informacji,

5.2. działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci Internet i stacji roboczej Uczestnika,

5.3. szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Uczestnika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Portalu, Szkoleń i innych zasobów, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Uczestnika wirusów komputerowych,

5.4. przypadki braku dostępności Portalu, Szkoleń i innych zasobów zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny.

 1. Korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na ryzyko Uczestnika i koszt Uczestnika związany z połączeniem z Internetem. Exclusive Networks Poland S.A. nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu.
 2. Exclusive Networks Poland S.A. nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Uczestnika w bezbłędnej, kompletnej i pełnej formie.
 3. Exclusive Networks Poland S.A. nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w stosunku do Exclusive Networks Poland S.A. oraz osób trzecich za:

9.1. treść podanych przez siebie informacji, jak również umieszczanych w Portalu wypowiedzi i informacji,

9.2. szkodę powstałą w wyniku ujawnienia osobom nieuprawnionym Loginu oraz Hasła.

Informacje o Uczestnikach

 1. Akceptując postanowienia Regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na:

1.1. przetwarzanie danych podanych przez Uczestnika w Formularzu oraz uzyskanych przez Exclusive Networks Poland S.A. w trakcie korzystania przez Uczestnika z Portalu lub ze Szkoleń w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

1.2. otrzymywanie informacji związanych z udziałem w Szkoleniach i korzystaniem z Portalu i innych zasobów, a także informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.

 1. Dane o Uczestniku uzyskane w trakcie korzystania ze Szkoleń i innych zasobów Portalu, w tym podane w Formularzu, będą wykorzystane w celach związanych z udziałem przez Uczestnika w szkoleniach, w celach marketingowych, a Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Exclusive Networks Poland S.A. zapewnia Klientowi prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych.
 2. Przekazywane przez Uczestnika w Formularzu dane są wykorzystywane w celu zapewnienia dostępu do Szkoleń i innych zasobów Portalu i nie są ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, kiedy ujawnienie takich informacji wymagane jest przepisami prawa.

Prawa autorskie do treści wpisywanej przez Uczestników

 1. Exclusive Networks Poland S.A. nie rości sobie praw własności intelektualnej do treści wpisywanej przez Uczestnika na Portalu. Załadowana i/lub wpisana treść, w szczególności: wypowiedź na forum, praca grupowa, wspólne pliki - zwane dalej Treścią Uczestnika, pozostają własnością Uczestnika i mogą być przez niego samodzielnie usunięte po zalogowaniu się.
 2. Wypowiedzi na czatach i wiadomości mailowe, przesyłane za pomocą mechanizmów Portalu, nie są uważane za Treść Uczestnika.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na ewentualne upublicznienie Treści Uczestnika na Portalu w celu popularyzacji najlepszych praktyk.
 4. Exclusive Networks Poland S.A. jest uprawniony do wykonania działań, o których mowa w punkcie 2, według własnego uznania.
 5. Treść Uczestnika pozostaje własnością Uczestnika także po usunięciu konta przez Exclusive Networks Poland S.A. W takiej sytuacji Uczestnik powinien dodatkowo rozporządzić swoją treścią, zwłaszcza jeśli chce, aby Exclusive Networks Poland S.A. zaprzestał rozpowszechniania Treści Uczestnika.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2012 roku.
 2. Exclusive Networks Poland S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 3. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie www.webinary.exclusive-networks.pl . O każdej zmianie Regulaminu Uczestnik Szkolenia zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną wysłaną na adres konta e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Exclusive Networks Poland S.A.